Algemene Voorwaarden Epic Plots

Artikel 1 Definities

In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Koper

De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via Epic Plots voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Epic Plots;

Boeking

Het totstandbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijze zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement;

Entreegelden

De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen, zoals, doch niet uitsluitend, aan Epic Plots verschuldigde administratiekosten voor de Boeking;

Evenement

De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een bijeenkomst wordt georganiseerd, een spel wordt gefaciliteerd, of een voorstelling wordt opgevoerd waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie

De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator

De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst

De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;

Ticket

Het toegangsbewijs tot een Evenement in de vorm van een unieke registratiecode;

Epic Plots

De onderneming Epic Plots, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 88533085;

Website

De website- en applicatie van Epic Plots, te vinden op www.epic-plots.nl en www.epic-plots.com;

Gebruiker

Een geregistreerde Gebruiker van de Epic Plots Website;

Platform

De functionaliteit van de Website, waar alleen geregistreerde Gebruikers toegang toe hebben waaronder- maar niet beperkt tot- het Boeken van Tickets;

Profiel

Een weergavepagina op de Website en het Platform, onder beheer van één- of meerdere Gebruikers, ter promotie van een Organisator.

Artikel 2 Algemeen

2.1  De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Epic Plots worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets via het Platform van Epic Plots. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken, waarbij de schriftelijke bevestiging van ondernemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijziging.

2.2  Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden, danwel in te zien zijn op haar website, danwel op haar Profiel op het Platform in te zien zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook met die voorwaarden akkoord. Naar de voorwaarden van de Organisator wordt expliciet verwezen en gelinkt tijdens het boekingsproces. De Organisator draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze link correct te configureren en actueel te houden.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1  Epic Plots treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als gemachtigde van de Organisator ten behoeve van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. Epic Plots is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via het Platform een Boeking voor een Ticket heeft geplaatst. Epic Plots verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende Evenement. Verzending van Tickets door Epic Plots aan de Koper vindt plaats namens de Organisator.

3.2  De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst via het Platform. Epic Plots kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.

3.3  Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst, wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets

4.1  Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via het Platform van Epic Plots.

4.2  De door Epic Plots uitgegeven Tickets zijn elk gekoppeld aan een Gebruiker op het Platform en zijn niet overdraagbaar.

4.3  Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of Epic Plots niet toegestaan:

  • I. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
  • II. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden aan derden;

4.4  Indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Epic Plots of Organisator, kan Epic Plots en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

4.5  Epic Plots en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden. In dit geval zal het aankoopbedrag teruggeboekt worden naar de Koper.

4.6  De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door de Organisatie geadverteerde prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of gebruik van het Platform. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.

4.7  De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

4.8  Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket gevalideerd kunnen worden via het Platform.

Artikel 5 Levering

5.1  Epic Plots zal, indien de Koper akkoord gaat met- en voldoet aan- de gestelde voorwaarden van de Organisator, de Tickets direct leveren na voldoen van de betaling.

5.2  Levering van de Tickets zal geschieden via e-mail, op het e-mail adres van de Gebruiker die de Boeking heeft geplaatst.

5.3  Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte registratie van hun e-mail adres, alsmede het behouden van toegang tot- alswel het correct functioneren van- dit e-mail adres.

5.4  Epic Plots behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, danwel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1  Epic Plots kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

6.2  Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Epic Plots aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Entreegelden. Het kan voorkomen dat een Organisator Epic Plots verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval Epic Plots wederom slechts handelt als bemiddelaar namens de Organisator.

6.3  Epic Plots kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper of Organisator ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

6.4  Indien en voor zover Epic Plots tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.